โปรแกรม ผู้มาติดต่อ  DVMS เป็นโปรแกรมที่ช่วยบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอก เพื่อทำการเข้าออกด้วยระบบ Smart Card Reader  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้นำระบบบัตร  Smart Card  มาใช้กับระบบบัตรประชาชน ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้นำระบบ Dpark มาพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบ DVMS (Dpark Visitor Management System) โดยระบบ DVMS เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะ ที่เข้าออกได้ ขณะเดียวกันเป็นระบบโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกถึงระดับวินาที  ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มกำหนดเวลาในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มีขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าออกได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ Smart Card Reader สามารถบันทึกได้ทั้งหน้าตา / ชื่อ-นามสกุล/ เลขบัตรประจำตัวประชาชน /ข้อมูลสํามะโนประชากร และมีกล้องชนิดพิเศษที่มีไว้สำหรับถ่ายรูปหน้าตรง  เพื่อบ่งบอกหรือแสดงตัวตน ทำให้ระบบ DVMS เป็นระบบช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างสมบรูณ์

ระบบ VMS หรือ ระบบ Visitor Management System เป็นซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การเข้าพบ  การนัดการเข้าพบ  การศึกษาดูงาน  การเยี่ยมเยียน เป็นต้น  เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  ด้วยระบบ VMS ที่สมบูรณ์แบบ  จะช่วยให้คุณสร้างระบบที่มั่นคง และเหมาะสำหรับลักษณะธุรกิจของคุณ  โดยการใช้เพียงโมดูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ในปัจจุบันยิ่งกว่านั้นเมื่อเวลาผ่านไประบบ  VMS ของคุณเปลี่ยนไปจากเดิม  คุณสามารถเพิ่มโมดูลการใช้งานของโปรแกรม  VMS และ Options อื่นๆ  เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต  และงานที่นอกเหนือจากงาน Back Office ได้อย่างไรปัญหา  ด้วยเทคโนโลยี  End-to-End Solutions

อาทิเช่น การจัดการข้อมูลของผู้เยี่ยมหรือเข้าพบ และซอฟต์แวร์อื่นๆ  ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบโปรแกรม VMS ได้อีกด้วย

หลักการทำงานของโปรแกรมระบบผู้มาติดต่อ DVMS

โปรแกรม ผู้มาติดต่อ DVMS ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

โปรแกรม ผู้มาติดต่อ DVMS ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

1.1 ควบคุมการแลกบัตรสามารถบันทึกการแลกบัตร(visitor)
และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ
1.2 ตรวจสอบข้อมูลสำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด
สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้
โปรแกรม ผู้มาติดต่อ DVMS ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ กำหนดแบล็คลิสต์กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน โปรแกรม ผู้มาติดต่อ DVMS ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ กำหนดบัตรกำหนดหมายเลขบัตรประจำตัวที่จะใช้ในระบบ
1.5 ค่าคงที่กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น หน่วยงาน ที่เก็บบัตร จุดติดตั้ง เป็นต้น 1.6 ระบบความปลอดภัยกำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

คุณสมบัติ โปรแกรม ผู้มาติดต่อ Dpark Visitor  Management  System

ส่วน  Back  Office (ใช้บริหารระบบและดูรายงาน)

 • ระบบเชื่อมต่อเข้ากับ MS SQL Server  สามารถลงได้หลายเครื่อง และทำงานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
 • รายงานทั้งช่อง สามารถทำการ search และค้นหาแบบ Filter และเลือกช่วงเวลาได้ทุกรายงาน
 • ระบบสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีรายงานการทั้งหมด เลือกช่วงวันที่ได้  แสดงรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้
 • มีรายงานการเข้าออก แสดงรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้
 • มีฟังก์ชั่นการบริหารข้อมูลผู้เข้าออก
 • มีฟังก์ชั่นกำหนดผู้ใช้งานระบบ
 • มีฟังก์ชั่นในการลงทะเบียนล่วงหน้า
 • มีฟังก์ชั่นในการลงทะเบียนโดยใช้ Finger Scan
 • มีฟังก์ชั่นในการลงทะเบียนโดยอ่านค่าจากชิบบัตรประชาชน
 • มีฟังก์ชั่นในการลงทะเบียนโดยการจับภาพ
 • มีฟังก์ชั่นการแนบเอกสารบัตรประจำตัวโดยหรือ(การสแกน)
 • มีฟังก์ชั่นโฮสต์อัตโนมัติแจ้งเตือนอีเมล
 • มีฟังก์ชั่นการเข้าพบโดยควบคุม Gate Control โดยใช้บัตร RFID สั่งงาน Gate Control
 • มีฟังก์ชั่นการ Print Report  Data
 • มีฟังก์ชั่นการ Export Excel Data

หน้าจอตัวอย่าง

หน้าจอแลกบัตร ระบบ DVMS

ทำหน้าที่ต่างๆดังนี้

1.สำหรับแลกบัตรเข้า
2.สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง Web Cam
3.รองรับการ Scan บัตรประชาชน
4.รองรับบัตรสมาร์ทการ์ด (mifare)
5.รองรับการอ่านค่าจากบัตรประชาชน
6.รองรับ Finger Scan สำหรับบันทึกลายนิ้วมือ
7.สามารถตรวจสอบข้อมูลวันปัจจุบัน
8.ฯลฯ

หน้าจอตัวอย่าง

หน้าจอการคืนบัตร  VMS ทำหน้าที่ต่างๆดังนี้

1.สำหรับแลกบัตรออก
2.สามารถกำหนดบัตรหาย
3.รองรับการ Scan บัตรประชาชน
4.รองรับการอ่านค่าจากบัตรประชาชน
5.รองรับ Finger Scan
6.สามารถตรวจสอบข้อมูลวันปัจจุบัน
7.ฯลฯ

หน้าจอตัวอย่าง

หน้าจอรายงานการเข้าออก ทำหน้าที่ต่างๆดังนี้

1.รายงานการเข้าออก
2.สามารถค้นหา วัน/เดือน/ปี เวลา ได้ตามต้องการ
3.สามารถกำหนดการรายงานเองได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม
4.สามารถ Export Excel  ข้อมูลการเข้าออก
5.สามารถ Print ข้อมูลการเข้าออก
6.ฯลฯ
หน้าจอตัวอย่าง

หน้าจอรายงานบัตรหาย ทำหน้าที่ต่างๆดังนี้

1.รายงานกรณีบัตรหาย
2.สามารถค้นหา วัน/เดือน/ปี เวลา ได้ตามต้องการ
3.สามารถกำหนดการรายงานเองได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม
4.สามารถ Export Excel ข้อมูลกรณีบัตรหาย
5.สามารถ Print ข้อมูลกรณีบัตรหาย
6.ฯลฯ